Over de Canon
 • Algemeen

  De Canon Sociaal Werk Nederland begon in december 2006 met een versie van tien vensters. Via een aantal tussenstappen en met hulp van verschillende organisaties is deze canon in de jaren daaropvolgend uitgegroeid tot een editie van vijftig vensters, die gelijk met een Vlaamse versie in 2012 tot stand kwam. Sindsdien is het project snel in omvang gegroeid omdat de geschiedenissen van steeds meer specifieke terreinen volgens de canonsystematiek ontsloten werden. Eind 2015 zijn er een kleine 20 canons online gebracht en meerdere canons nog in ontwikkeling. In totaal telt het project ongeveer 500 vensters waarin de geschiedenis van het brede sociale domein ontsloten is.

  De afgelopen tien jaar is het Canon-project uitgegroeid tot een vitaal wikipendium (combinatie van wikipedia en compendium), een platform waarop lessen van rijke geschiedenissen naar de actualiteit van professioneel en/of bestuurlijk handelen kunnen worden vertaald. De canon wil ook de komende jaren een educatief bouwwerk blijven waaraan voortdurend nieuwe trappen, gangen, vleugels (deelcanons) en etages (boeken, films) kunnen worden toegevoegd. De redactie nodigt iedereen uit om daarvoor suggesties te doen en bijdragen te leveren.

  Lees verder voor een uitgebreide toelichting.

 • Kernredactie

  De kernredactie en tevens het bestuur van de Vereniging canon sociaal werk van bestaat uit de volgende mensen:

  • Maarten van der Linde, (voorzitter), emeritus lector geschiedenis van het sociaal werk aan de Hogeschool Utrecht, kenniscentrum sociale innovatie);
   e-mail: maartenvanderlinde©planet.nl
  • Jan Steyaert, (secretaris) is hoofddocent bij de master sociaal werk, faculteit sociale wetenschappen Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Eerder was hij lector aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven (1995-2013) en bijzonder hoogleraar aan de University of Southampton, UK (2007-2011);
   website: www.steyaert.org/jan/
   e-mail: jan©steyaert.org
  • Jos van der Lans, (penningmeester), journalist en publicist, schreef een groot aantal boeken en publicaties over de publieke sector in Nederland;
   website: www.josvdlans.nl,
   e-mail: info©josvdlans.nl
  • Sonja Appelman, taalwetenschapper, bestuurssecretaris de Tussenvoorziening te Utrecht;
   e-mail: sonjappelman©gmail.com
  • Dries Claessens, lector en onderzoeker aan de opleiding Sociaal Werk van de Artesis-Plantijn (AP) Hogeschool in Antwerpen;
   e-mail: dries.claessens©ap.be
  • Suzanne Hautvast, historicus, projectleider de Tussenvoorziening in Utrecht;
   e-mail: suzannehautvast©lombok.nl
  • Wim Verzelen, ex-docent sociaal werk aan de Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen;
   e-mail: Wim.Verzelen©telenet.be
 • De canon sociaal werk kernredactie De kernredactie van links naar rechts: Wim Verzelen, Maarten van der Linde, Jan Steyaert, Willem van Leeuwen (webmaster), Sonja Appelman, Suzanne Hautvast, Dries Claessens en Jos van der Lans.

 • Boeken

  Van drie Canon zijn in 2012, 2013 en 2014 boeken verschenen, respectievelijk van de Canon maatschappelijk opvang (oplage 11.000 exemplaren), de Canon zorg voor de jeugd (13.000 exemplaren) en de Canon gehandicaptenzorg (33.000 exemplaren). De hoge oplagen kunnen worden gehaald doordat instellingen uit het veld de boeken op het einde van het jaar in hun kerstpakket opnemen en daarvoor grote aantallen bestellen, waardoor de Vereniging in staat is de boeken tegen ongeveer de kostprijs te leveren.

 • Maatschappelijke aandeelhouders

  Omdat het canon-project een investering beoogt van de professionalisering van het sociaal werk in de brede zin van het woord, heeft de redactie vanaf het begin het uitgangspunt gehanteerd dat de ontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle organisaties die belang hebben bij goed geïnformeerde en toegeruste professionals in het sociale domein. Waar mogelijk worden instellingen en organisaties daarbij actief benaderd met de vraag om bij te dragen aan de ontwikkeling van een Canon. Meestal is dat een financiële bijdrage, maar het kan ook het leveren zijn van menskracht, het beschikbaar stellen van een vergaderruimte of het mee organiseren van een publieke bijeenkomst. Organisaties die aldus op enigerlei wijze bijdragen noemen wij maatschappelijke aandeelhouders. In de eerste tien jaar zijn dat bij elkaar een kleine honderd organisaties, instellingen en fondsen. Klik hier voor een overzicht.

 • Contact

  De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties, relevante publicaties en alle andere informatie die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van het wikipendium Canon sociaal werk. Daarvoor kunt u per e-mail contact opnemen met één van de redacteuren of een bericht sturen naar onderstaand contactadres:

  Canon sociaal werk
  t.a.v. Jan Steyaert
  jan@steyaert.org

  Postadres: Vereniging Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam

 • Bronnenmateriaal

  Bij elk venster staan onderaan de verwijzingen naar literatuur waar dankbaar gebruik van gemaakt is. Daarnaast is er een aantal basiswerken gehanteerd, waarvan we op een aparte pagina het overzicht geven.

 • Rechten beeldmateriaal

  De redactie streeft ernaar om beeldmateriaal te gebruiken waar niet langer rechten aan verbonden zijn of aan ontleend kunnen worden. Waar mogelijk hebben we de oorspronkelijke eigenaar van copyright op foto's toestemming voor gebruik gevraagd/verkregen. Veel fotomateriaal staat echter op verschillende websites en dan is het niet eenvoudig de oorspronkelijke eigenaar te vinden. We nodigen iedereen die denkt dat we zijn copyright schenden uit ons te contacteren, zodat we toestemming kunnen verkrijgen of de foto verwijderen/vervangen.

 • Copyright en auteursrecht

  creative commonsUiteraard berust het auteursrecht van de teksten op deze site bij de auteurs. Maar omdat het uitdrukkelijk de bedoeling is van de website www.canonsociaalwerk.eu om kennis te delen en te verspreiden volgen auteurs en kernredactie de richtlijnen van Creative Commons. Lees hier meer over de condities daarvan. Gebruik van de teksten wordt toegejuicht, waarbij bronvermelding uiteraard vanzelf spreekt. De auteurs en de redactie stellen het zeer op prijs als zij op de hoogte worden gehouden van gebruik, hergebruik of bewerking. Mail daarvoor naar: jan©steyaert.org.

 • Jaarverslagen

  Sinds 2012 is de Canon een officiële vereniging met de daarbij horende inhoudelijke en financiële verantwoording. Deze jaarverslagen treft u hier aan.

 • Auteursinstructies

  Zo'n honderd auteurs (klik voor een overzicht hier) hebben tot nu toe aan de Canon bijgedragen. Voordat zij aan de slag gaan ontvangen zij van de kernredactie de volgende instructies.